Sam 2094

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje PRAVILA NAGRADNE IGRE „Planetopija slavi prvi rođendan“

Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Planetopija slavi prvi rođendan

 

Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.
 

Članak 1. – Priređivač
 

Priređivač nagradne igre „Planetopija slavi prvi rođendan“ (u nastavku „igra“) je

Priređivač nagradne igre je Planetopija d.o.o., Ilica 70, Zagreb, OIB 38972231293.) dalje u tekstu „Priređivač“.
 

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje knjižare Planetopija u Puli, Fontička ulica 4, Pula,  a organizira se povodom godišnjice otvorenja knjižare Planetopija u Puli.  
 

Članak 2. – Sudionici nagradne igre
 

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici i vlasnici poduzeća uključenih u nagradnu igru.
 

Članak 3. – Trajanje nagradne igre
 

 Trajanje nagradne igre: od 10.4. do 21.4.2023.
 

Članak 4. – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda u knjižari Planetopija u Puli, Fontička 4.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u periodu trajanja nagradne igre kupe bilo koji proizvod u knjižari Planetopija u Puli.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine proizvoda u trgovini trebaju: Ispuniti kupon s osobnim podatcima (ime prezime, adresa, broj telefona, e-mail i broj računa), te ga ubaciti u za to predviđenu kutiju na blagajni knjižare Planetopija.
 

Članak 5. – Izvlačenje
 

Izvlačenje dobitnika bit će održano u petak, 21.4. 2023. u 14:00 u knjižari Planetopija u Puli, te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira pod nadzorom dvočlane komisije za izvlačenje.

Članak 6. – Nagrade

 

Nagradni fond sastoji se od 10 nagrada, kombinacije knjiga i proizvoda u iznosu od 302,23 EUR (tristodvije kune i dvadesetitri centi).

rb

naziv

cijena (eur)

1

MANDUKA PRO LITE 71" prostirka za jogu

94,00

2

KAHLA FILLIT ROYAL BLUE 0,27 ml šalica

11,90

3

KEEPCUP THERMAL M PINK 340 ml termo šalica

31,95

4

THE FIVE MINUTE JOURNAL BLUSH PINK dnevnik/planer

31,90

5

LET'S GET CLOSER FAMILY EDITION karte

31,90

6

Jeffrey Rediger, Radikalno ozdravljenje knjiga

22,50

7

Judy Wilkins-Smith, Dekodiraj svoj emocionalni otisak

18,90

8

Nick Cave, Seán O’Hagan, Vjera, nada i krvoproliće

18,50

9

Joe Dispenza, Placebo ste vi

19,78

10

Alisa Vitti, Ženski kod

20,90Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost.
 

Članak 7. – Preuzimanje nagrada

Dobitnici će biti objavljeni na web stranici Priređivača, www.planetopija.hr.

Izvučenog će dobitnika o dobitku obavijestiti Priređivač u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnici trebaju preuzeti nagradu u knjižari Planetopija u Puli u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

 

Članak 8. – Porezi

Priređivač nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od utvrđene vrijednosti fonda nagradne igre.
Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9. – Objava nagradne igre

Priređivač igre obvezan je objaviti ova pravila na www.planetopija.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.
 

Članak 10. – Obrada podataka
 

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre je Priređivač.
 

Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri.

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem kupona u prostoru knjižare Planetopija u Puli, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.
 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača ili mail adresu planetopija@planetopija.hr .
 

Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.
 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 

Članak 11. – Opće odredbe
 

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.planetopija.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

 

Klasa i urudžbeni broj po kojem su odobrena predmetna pravila nagradne igre: 

 

KLASA: UP/I-460-02/23-01/122

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 21. ožujak 2023.