Maja Daraboš

Autorica i mlada znanstvenica, dvadesetdevetogodišnja Maja Daraboš, zaposlena je kao viši asistent na Katedri za organizaciju i menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u izradi te bila suradnik u nizu stručnih projekata, zahvaljujući čemu je, samostalno i u koautorstvu, objavila više od četrdeset radova. Članica je i uredničkog odbora međunarodnoga znanstvenog časopisa te programskih i organizacijskih odbora nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija. Također, aktivna je sudionica mnogih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.